Archive for the ‘1.3 Esej o iniciácii’ Category

Fernando Pessoa: Esej o iniciácii

January 7, 2010

Fernando Pessoa: Esej o iniciácii

Ide len o fragment z eseje o iniciácii, ktorú Pessoa napísal po anglicky. Fernando Pessoa vlastnil niekoľko stoviek astrologických a teozofických kníh, šesť diel v rokoch 1915 – 1916 sám preložil a vydal. Napokon bol pravdepodobne na sklonku svojho života zasvätený do Templárskeho Rádu.

Jestvuje mnoho kabbál, a ťažko veriť, že nemôžeme dospieť k jednote s Bohom bez toho, aby sme dôkladne nespoznali hebrejskú abecedu.

Jestvuje Omyl Cesty, Omyl Hostinca a Omyl Jaskyne. Omyl Cesty je ten, keď sa cesta samotná považuje za svoj cieľ. Omyl Hostinca je ten, keď sa polcesta považuje za cestu celú. Omyl Jaskyne je ten, keď sa jaskyňa, ktorá leží v podzemí zámku, považuje za zámok samotný.

Tieto omyly sú vlastné všetkým cestám, gnostickej práve tak ako cestám mystickým a magickým.

Dokážem sa zaobísť bez asketizmu, no nie bez pravdy, a takisto neverím, že Boh mi nebude zjavený, pokiaľ nedokážem päť hodín nehybne sedieť alebo pokiaľ nedokážem dýchať ľubovoľne jednou z nozdier.

Faktom však je, že ktoroukoľvek cestou sa vydáme, nemožno sa ňou vydať pred absolvovaním prípravnej fázy, fázy novictva. Mysticizmus sa snaží prekonať intelekt intuíciou, mágia mocou; gnóza sa snaží prekonať intelekt vyšším intelektom. No aby sme niečo skutočne prekonali, musíme tým prejsť. Výhodou gnostickej cesty je menšie pokušenie dosiahnuť vyšší intelekt bez prejdenia nižším, keďže oba stupne sú intelektom, medzi ktorým je kvantitatívny rozdiel; menšie pokušenienež pri mystickej a magickej ceste, pri ktorých ide o kvalitatívny, nie kvantitatívny rozdiel medzi emóciami a intelektom, a medzi vôľou a intelektom.

No skutočný význam iniciácie je, že tento viditeľný svet, v ktorom žijeme, je symbolom a tieňom, že tento život, ktorý poznávame zmyslami, je smrťou a spánkom, alebo inými slovami, že to, čo vidíme, je ilúziou. Iniciácia je rozptýlením – postupným rozptýlením – tejto ilúzie. Dôvodom, jej tajnosti je, že väčšina ľudí nie je uspôsobená na jej pochopenie a preto by ju dezinterpretovali, ak by sa stala verejnou. Dôvodom jej symbolickosti je fakt, že iniciácia nie je poznatkom, ale životom, a že človek tak musí uvažovať nad tým, čo znázorňujú symboly, a žiť tak ich život a nie len naučiť sa slová, ktorými je zobrazená.

(…)