Raphael Baldaya: Pojednanie o negácii

Raphael Baldaya: Pojednanie o negácii

Raphael Baldaya je astrológ, existujúci od roku 1915. Z jeho diela Pojednanie o astrológii poznáme niekoľko strán, mal byť tiež autorom diela Nová teória astrologických periód. Pessoa sa o astrológiu zaujímal a sám zostavoval horoskopy; okrem historických osobností ako Napoleon, Mussolini či Goethe zostavil horoskopy aj svojim heteronymám. Slávny anglický astrológ Aleister Crowley sa s ním zoznámil po tom, ako ho Pessoa písomne upozornil na chybu v jeho vlastnom horoskope. Prostredníctvom Raphaela Baldayu si Pessoa dokonca plánoval horoskopmi privyrábať.

1. Svet pozostáva z dvoch druhov síl: potvrdzujúcich a negujúcich.

2. Potvrdzujúce sily sú tvorivými silami, emanujúcimi postupne z Jedného a Jediného, z centra Potvrdzovania.

3. Negujúce sily emanujú spoza Jedného.

4. Jedno a Jediné – ktorého je Boh, t.j. Boh Stvoriteľ Vesmíru len prejavom – je Ilúziou. Celé stvorenie je fikciou a ilúziou, a síce Hmota zjavnou ilúziou Myšlienky, Myšlienka ilúziou Intuície, Intuícia ilúziou Čistej Idey, a Čistá idea ilúziou Bytia. A Bytie je, vo svojej podstate, Ilúziou a Klamstvom. Boh je Najvyššou Lžou.

5. Negujúce sily sú tie, ktoré pochádzajú spoza Jedného a Jediného. Pre našu Myseľ nejestvuje nič mimo Jedného a Jediného. No keďže je možné uvažovať Jedno a Jediné ako nejestvujúce, keďže je možné negovať ho, nejde teda o Jedno a Jediné, Najvyššie, Najvyššie v pravom zmysle (pojmy v tomto prípade nepostačujú). Možnosť poprieť ho znamená poprieť ho, a poprieť ho značí, že nejestvuje.

6. Najvyššia negácia je známa ako ne-Bytie. Ne-Bytie je nemysliteľné, keďže myslieť ne-bytie značí nemyslieť. A predsa, keďže používame pojem ne-bytia, je v istom zmysle mysliteľné. Keď ho raz myslíme, stáva sa Bytím. Takto sa objavuje Bytie: ako opozitum Ne-Bytia. Ne-Bytie, použijúc ľudský jazyk, ho predchádza.

7. Hmota, najväčšia negácia Bytia, je z tohto dôvodu stavom najbližším k Ne-Bytiu. Hmota je najmenšou z Ilúzií, najslabšou zo všetkých lží. Preto jej evidentná povaha. V miere, akou sa manifestuje, sa Bytie popiera; v miere, akou sa popiera, vytvára Ne-Bytie. Keďže Ne-Bytie predchádza Bytiu, samopopretie Bytia je, takpovediac, tvorením.

8. Mali by sme byť tvorcami Negácie, negátormi duchovnosti, producentami Hmoty. Hmota je Zjavnosťou; Zjavnosť je súčasne Bytím i Ne-Bytím. (Ak Zjavnosť nie je Bytím, je Ne-Bytím. Ak je Ne-Bytím, nie je Zjavnosťou. Aby bola Zjavnosťou, musí byť preto Bytím.)

9. Negácia spočíva v pomáhaní Manifestovanému manifestovať sa ešte väčšmi, až kým sa nerozplynie do Ne-Bytia.

10. Jestvujú dva protichodné princípy: princíp Potvrdenia, Duchovnosti, Mystiky, ktorý je kresťanským (v súčasnej civilizácii), a princíp Negácie, Materializmu, Jasnosti, ktorý je pohanským. Lucifer, Svetlonos, je symbolom Ducha, ktorý Popiera. Vzbura anjelov stvorila Hmotu, návrat k Ne-Bytiu, slobodu spod Potvrdenia.

11. Všetky svety tvrdené teozofmi skutočne jestvujú, no v rámci Ilúzie, ktorá je, pokiaľ trvá, Realitou. Boh zo svojho pohľadu jestvuje, no Boh je oklamaný. Tak ako si my myslíme, že jestvujeme, no pre Boha nemáme nijakú existenciu okrem tej, ktorá je jeho súčasťou, tak si Boh myslí, že jestvuje, no nejestvuje. Bytie nie je ničím než Ne-Bytím Ne-Bytia, smrteľným potvrdením Života.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: